W roku szkolnym 2020/2021 szkoła ponownie przystąpiła do konkursu ,,Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach” na dotacje z WFOŚiGW w Łodzi, którego celem było podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży.

Publiczne Przedszkole w Załęczu Małym otrzymało na działania ekologiczne pt.,, EKOdzieci kontra śmieci” w roku szkolnym 2020/2021 dofinansowanie w kwocie 16 321,00 zł, całkowity koszt zadania to 18 138, 00 zł. Zaplanowane zadania w ramach projektu będą realizowane w priorytetowym obszarze: racjonalizacja gospodarki odpadami i zapobieganie ich powstawaniu. Działania podejmowane w ramach projektu wykształcą postawę troski, odpowiedzialności za naturę, uatrakcyjnią zajęcia oraz wykształcą nawyki proekologiczne wśród najmłodszych dzieci.