Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Rekrutacja

Karta zgłoszenia ucznia do I klasy szkoły podstawowej

Kategoria: Rekrutacja
Opublikowano: wtorek, 21 lipiec 2015
Agata Tronina

Publikujemy Karta zgłoszenia do klasy 1 do pobrania, wydrukowania i wypełnienia karty zgłoszenia do I klasy szkoły podstawowej.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Kategoria: Rekrutacja
Opublikowano: wtorek, 21 lipiec 2015
Agata Tronina

Publikujemy Wniosek do przedszkola do pobrania, wydrukowania i wypełnienia wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola / punktu przedszkolnego.

Wniosek o kontynuowanie wychowania przedszkolnego w Załęczu Wielkim

Kategoria: Rekrutacja
Opublikowano: wtorek, 21 lipiec 2015
Agata Tronina

Publikujemy  link do pobrania, wydrukowania i wypełnienia wniosku o kontynuowania wychowania przedszkolnego w Załęczu Wielkim.

Wniosek o kontynuowanie wychowania przedszkolnego w Załęczu Małym

Kategoria: Rekrutacja
Opublikowano: wtorek, 21 lipiec 2015
Agata Tronina

Publikujemy link do pobrania, wydrukowania i wypełnienia wniosku o kontynuowanie wychowania przedszkolnego w Załęczu Małym.

Zasady rekrutacji do przedszkola

Kategoria: Rekrutacja
Opublikowano: wtorek, 21 lipiec 2015
Agata Tronina

800x600

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}

 

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i punktów przedszkolnych

 

1. Do przedszkola, punktu przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku 3-6  lat.

2. Zasady pierwszeństwa w przyjmowaniu dzieci do przedszkola:

·         Kontynuacja edukacji przedszkolnej dzieci uczęszczających do przedszkoli, punktów przedszkolnych w roku 2015/2016.

·         Rekrutacja do przedszkoli i punktów przedszkolnych odbywa się na wolne miejsca w publicznych przedszkolach.

W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych  przedszkoli i punktów przedszkolnych na rok szkolny 2016/2017 obowiązują:

1.      ­Kryteria określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, tzw. kryteria ustawowe.

2.       Kryteria ustalone przez dyrektora przedszkola/szkoły w uzgodnieniu
z wójtem gminy,  tzw. kryteria samorządowe.

 • Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
 • W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę  miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej
  do najmniej preferowanej).
 • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku, określone niżej dokumenty.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 20b ustawy o systemie oświaty)
 • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie oświaty).
 •  

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

Kryteria ustawowe

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

10

2.

Niepełnosprawność kandydata

10

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

10

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

10

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

10

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

10

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

10

Kryteria samorządowe

1.

Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.                           Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko.

6

2.

Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało
w roku szkolnym 2016/2017 edukację przedszkolną
w  przedszkolu lub punkcie  przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru.

4

Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku:  

1)       Kserokopię aktu urodzenia kandydata

2)      Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

3)      Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

4)      Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.

5)      Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych:

1.      Oświadczenie o zatrudnieniu/nauce lub prowadzeniu gospodarstwa  rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej obojga rodziców (lub samotnego rodzica).

2.      Oświadczenie   rodzica o dochodzie na osobę w rodzinie.

Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo
w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 

 

 

 

Harmonogram rekrutacji do samorządowego Przedszkola w Załęczu Małym
 i Punktu Przedszkolnego w Załęczu Wielkim
w roku szkolnym 2016/2017

W roku szkolnym 2016/2017 rodzice dzieci urodzonych w latach 2010-2012 ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub do punktu przedszkolnego, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z poniższym harmonogramem.

Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów ogólnodostępnych  prowadzone jest w tych samych terminach.

 od dnia

od godz.

do dnia

do godz.

Etap rekrutacji/czynność rodzica

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

1 marca

 

8  marca

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

Potwierdzenie kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola i punktu przedszkolnego

1 marca

 

31 marca

 

Uruchomienie rekrutacji poprzez złożenie wniosków o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola.

1 marca

 

31 marca

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie
w przedszkolu pierwszego wyboru.

22 kwietnia

13:00

 

 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

22 kwietnia

13:00

6 maja

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

6 maja

13:00

 

 

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

od 9 maja

 

 

 

Uruchomienie procedury odwoławczej.

 W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola/szkoły  służy skarga do sądu administracyjnego.

Postępowanie uzupełniające do przedszkola i punktu przedszkolnego

6 czerwca

 16:00

 

 

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc

8 czerwca

16:00

15 czerwca

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie
w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

17 czerwca

13:00

 

 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

17 czerwca

13:00

22 czerwca

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka
w przedszkolu/punkcie przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

24 czerwca

13:00

 

 

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

od 26 czerwca

 

 

 

Uruchomienie procedury odwoławczej.

28 sierpnia

 

 

 

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc. 

           

 

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i punktów przedszkolnych

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i punktów przedszkolnych  na rok szkolny 2016/2017 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35).

Zasady ogólne

 • W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2013-2010),

zamieszkałe na terenie gminy Pątnów

·         Rodzice/prawni opiekunowie zamieszkali poza gminą Pątnów mogą ubiegać się
o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole/punkt przedszkolny będzie dysponowało wolnymi miejscami.

·         Rodzice/prawni opiekunowie dziecka urodzonego w 2014 r. mogą ubiegać się
o przyjęcie do przedszkola, punktu przedszkolnego dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.

·         Postępowanie rekrutacyjne do grup ogólnodostępnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora.

·         Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych
w harmonogramie. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach i punktach przedszkolnych nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną
i przyjętych w rekrutacji do przedszkola/punktu przedszkolnego.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej dzieci uczęszczających do przedszkoli w roku 2015/2016

 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w latach 2010-2013, które obecnie uczęszczają do przedszkoli, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko (w terminie 7 dni poprzedzających rekrutację).

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli

 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 • Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech przedszkoli, które prowadzą rekrutację dzieci z określonego rocznika.
 • Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych przedszkoli    według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej.
 • Przedszkole umieszczone na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.

·         Rodzice/prawni opiekunowie:

o    pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu,

o    wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu pierwszego wyboru,

·         Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

·         Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust 6 ustawy o systemie oświaty) . 

·         Wypełniony wniosek:

o    podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka,

o    podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym,

·         Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu wskazanym na liście preferencji.

·         Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

o    żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

·         W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

·         Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

·         W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe.

·         W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z wójtem gminy tzw. kryteria samorządowe.

·         W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, na drugim etapie postępowania, komisja rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę  miejsce przedszkola na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej).

·         Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do przyjęcia.

 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

·         Komisja rekrutacyjna:

o    przyjmuje dziecko, do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane
do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,

o    podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

·         Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

o    wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola  w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

o    wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

o    na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Rekrutacja dzieci do samorządowych przedszkoli i punktów przedszkolnych 

Edukacją w przedszkolach samorządowych objęte są dzieci trzy-cztero-pięcio- sześcioletnie.

Od dnia 1 września 2016 r. obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym są objęte dzieci, które w danym roku szkolnym kończą 6lat , zaś 5-latki mają zagwarantowane prawo do wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017.

Powyższym zmianom towarzyszy także podniesienie wieku obowiązku szkolnego do 7 lat od dnia 1 września 2016 r. oraz pozostawienie rodzicom 6-latków możliwości podjęcia decyzji, czy dziecko rozpocznie naukę w szkole podstawowej.

Postępowanie rekrutacyjne do samorządowych przedszkoli
na rok szkolny 2016/2017 będzie  prowadzone w terminach określonych w harmonogramie.